หลอดเลือด หล่อเลี้ยงชีวิต… รู้ไว้ใช่ว่า

ร่างกายคนเราประกอบด้วยหลอดเลือดเล็กใหญ่มากมายและอวัยวะที่สำคัญในระบบหลอดเลือด ได้แก่ หัวใจ หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ และหลอดเลือดฝอย หลอดเลือดมีหน้าที่นำออกซิเจน สารอาหาร ตลอดจนฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมไร้ท่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

การทำงานของหัวใจ
หัวใจมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อพิเศษ อยู่ในช่องอกด้านซ้ายเหนือกระบังลม ทําหน้าที่เสมือนเครื่องปั๊มน้ำแบบท่อคู่ ที่สูบฉีดเลือดเข้าออก จากแต่ละด้าน (ซีกขวาและซีกซ้าย) ให้ไหลเวียนไปทั่วร่างกาย โดยการหดตัวและคลายตัวเป็นจังหวัดตลอดเวลาไม่มีหยุด

หน้าที่ของหลอดเลือด

หลอดเลือดแดง
น้ำเลือดดีจากหัวใจซีกซ้ายที่มีออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อการเจริญเติบโตและให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ นำเลือดเสียจากหัวใจซีกซ้ายที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ผ่านหัวใจไปฟอกที่ปอดจนเป็นดี แล้วกลับเข้าสู่หัวใจซึกซ้าย เพื่อสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต่อไป

เส้นเลือดฝอย
เป็นหลอดเลือดเล็ก ๆ เชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ

ลักษณะของหลอดเลือดที่แข็งแรง
–  เยื่อบุผนังหลอดเลือดเรียบ และกล้ามเนื้อรอบ ๆ หลอดเลือดเรียงตัวตามปกติ ทำให้หลอดเลือดบีบและขยายตัวเพื่อการไหลเวียนของน้ำเลือดได้ดี
–  แรงดันเลือดไม่สูง ไม่มีไขมันผิดปกติ ไม่มีน้ำตาลในเลือดสูง ไม่มีสารพิษต่างๆ
– ไม่มีการรวมตัวกันของเซลล์ไขมัน เกล็ดเลือดและแคลเซียม หรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆ มาเกาะเคลือบตามผนังหลอดเลือด เลือดจึงไหลเวียนได้อย่างสะดวก

ความดันเลือดหมายถึงอะไร ?
ความดันเลือด หมายถึงแรงกระทำต่อผนังเส้นเลือด ขณะที่หัวใจเต้นและสูบฉีดเลือด ระดับความดันเลือดที่ใช้เครื่องมือวัดกันนั้น เป็นการวัดระดับแรงดันในหลอดเลือดแดง ซึ่งจะขึ้นลงตามการบีบและคลายของหัวใจ ระดับความดันเลือดปกติควรจะน้อยกว่า 130/85  ม.ม. ปรอท

โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด
คนที่มีเส้นเลือดปกติ เลือดจะไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ และหากมีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่นาน จะทำให้เส้นเลือดตีบแคบลง เลือดไหลเวียนไม่สะดวก และหากเส้นเลือดนั้นไปเลี้ยงอวัยวะส่วนใดก็จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้น เช่น หัวใจวาย อัมพาต ตาบอด และไตวาย ดังนั้นผู้ที่มีความดันโลหิตสูง และไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่าปกติ

โรคหลอดเลือดหัวใจ (CHD) ทำให้มีผู้เสียชีวิตอันดับต้นๆ ของทั้งชายและหญิง ถ้าการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจลดลงหรือถูกปิดกั้น อาจจะทำให้มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอกหรือไม่สบาย) หรือหัวใจวาย

สาเหตุของหลอดเลือดไม่ได้รู้จัก อย่างไรก็ตาม ลักษณะเงื่อนไข หรือนิสัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรค เงื่อนไขเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันเป็นปัจจัยความเสี่ยง

สาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดยังไม่แน่ชัด แต่อย่างไรก็ตาม มีลักษณะเงื่อนไข หรือนิสัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรค เช่น การขาดการออกกำลังกาย , การสูบบุหรี่, การรับประทานอาหาร เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้สามารถควบคุมได้ แต่ในบางกรณีบางคนที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกี่ยวกับ อายุ และประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *